Política de Privacitat

Josefa Roig Recasens és la titular del lloc web www.barthomeus.com (en endavant el “Website”), amb domicili social a Camí Vell de Sant Salvador s/n, 43700 El Vendrell (Tarragona) i amb CIF nombre 39585965K.

Josefa Roig Recasens li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari al lloc web i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, en li RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a Josefa Roig Recasens seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer USUARI S DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de Josefa Roig Recasens, el qual ha estat degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recollides per diferents motius: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.

d) Josefa Roig Recasens es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

e) Josefa Roig Recasens no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) d’aquest document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia .

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix aquesta Política de Privacitat.

g) L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a Josefa Roig Recasens carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual s’ha d’aportar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per això premeu el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.